XVIII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2020-08-28, godz. 09:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały nr XIII/128/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XVII/168/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały nr XIII/128/2019 Rady G...)

6.Podjęcie uchwały nr XIII/129/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XVII/167/2020 w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały nr XIII/129/2019 Rady G...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/172/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przejazdu i przechodu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały sprawie określenia śre...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia poro...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowania i obszaru rewitalizacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)