XVII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2020-06-05, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gmi...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

7.Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niemce za 2019 r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niemce z wykonania budżetu za 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/129/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/128/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ust...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prac remontowych, konserwacji i utrzymania grobów, kwarter i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zad...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu pr...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)