XV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2020-04-07, godz. 12:00

1.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gmi...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin- Krasienin- Kierzkówka – Przytoczno w zakresie budowy przejść dla pieszych oraz fragmentów chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 809 z drogą powiatową nr 2214L w m. Majdan Krasieniński”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019- 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez szkoły podstawowe, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym, do realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji programu ,,Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- Edukacja 2020”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)