XI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-11-28, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia s...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia s...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu polityki zdrowotnej w Gminie Niemce na lata 2020-2024’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania pn.:,,Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno w zakresie budowy przejść dla pieszych oraz fragmentów chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 809 z drogą powiatową nr 2214L w m. Majdan Krasieniński”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyc...)