IX Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-09-05, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Pana Z.W. na bezczynność i przewlekłość Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Wola Niemiecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej polegającej na realizacji zadania pn.: ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz w zakresie ciągów pieszych w m. Nasutów od km 13+487,65 do km 13+644,01”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wo...)