VI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-05-31, godz. 08:00

1.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

2.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Niemce

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niemce Nr XXIII/215/2016 z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym ,,Bajkowa Kraina’’ w Niemcach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wielkości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.:,, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Dziuchów na odcinku ok. 350m’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Po...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/448/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niemce z wykonania budżetu za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania petyc...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podziału obsz...)