V Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-04-16, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Niemce

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zas...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania petyc...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)