IV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2019-02-26, godz. 11:00

1.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Niemce

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gmi...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – etap I

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejsco...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce w drodze bezprzetargowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ na VI kadencję 2019-2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Z.W na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach z dnia 29.11.2018 r., 28.01.2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi T.W na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach z dnia 30.01.2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Z.W na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach z dnia 02.02.2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Niemce za 2018 r.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)