III Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2018-12-19, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

2.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Niemce

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności alb świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i domu’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie skargi T.W na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach z dnia 28.11.2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi T.W na...)