XLVII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2023-01-12, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Dysie wchodzącego w skład zespołu Placówek Oświatowych w Dysie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przek...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru prze...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Niemce do placówek oświatowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego nieodpłatnego przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu ,,na lata 2019-2023’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie trybu obradowania Rady Gminy Niemce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu obradow...)