XLVI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-12-16, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gmi...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmian wielolet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niemce na rok 2023’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw dla dróg w miejscowości Elizówka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)