XLV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-12-01, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niemce na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Czteroletniego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Niemce na lata 2022-2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Czt...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Niemce do placówek oświatowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kry...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)