XLIV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-11-04, godz. 09:00

1.Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady G...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Niemce zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczna drogą powiatową Nr 1550L Lubartów-Annobór-Nowy Staw-Niemce od km 7+981 do km 8+131 w miejscowości Nowy Staw na terenie Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rudka Kozłowiecka na lata 2022-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pla...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – etap I.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce- etap V.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Baszki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Boduszyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bystrzyca Kolonia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Ciecierzyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dys.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dziuchów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Elizówka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Jakubowice Konińskie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Jakubowice Konińskie Kolonia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kawka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krasienin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krasienin Kolonia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Leonów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Ludwinów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Łagiewniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Majdan Krasieniński.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nasutów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowy Staw.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Osówka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Pólko.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Pryszczowa Góra.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Rudka Kozłowiecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

33.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stoczek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

34.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stoczek Kolonia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

35.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Swoboda.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

36.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wola Krasienińska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

37.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wola Niemiecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

38.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Zalesie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

39.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie w Gminie Niemce młodzieżowej rady gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)