XLII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-09-09, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gmin...)

3.Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gmi...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XL/366/201 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału sołectwa Niemce na dwa odrębne sołectwa Niemce i Leonów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niemce na lata 2022-2026’’

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyraże...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niemce w roku szkolnym 2022/2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regula...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)