XXXVII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-06-02, godz. 09:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady G...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niemce za 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część I.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część II.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część III.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część IV.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niemce z wykonania budżetu za 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Niemce na lata 2021- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)