XXXV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-04-05, godz. 09:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady G...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

6.Podjęcie uchwały w spawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jakubowice Konińskie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie nadania nazwy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część I.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część II.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część III.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – część IV.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

11.Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia zgod...)

12.Podjęcie uchwały w spawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie regulaminu okr...)

13.Podjęcie uchwały w spawie organizacji bezpłatnego transportu opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, zamieszkałych na terenie Gminy Niemce do szkół o przedszkoli oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie organizacji be...)

14.Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia...)

15.Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie pozostawienia...)

16.Podjęcie uchwały w spawie przekazania petycji wniesionej przez Cech Zdunów Polskich według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie przekazania pe...)

17.Podjęcie uchwały w spawie przekazania petycji wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie ,,Kominki i piece’’ według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie przekazania pe...)