XXXIII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2022-02-18, godz. 11:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady G...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Niemce Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prz...)

6.Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niemce na rok 2022”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia „Gm...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce” oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jakubowice Konińskie Kolonia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Komitetu Protestacyjnego Rodziców Dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego ,,Bajkowa Kraina w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)