XXX Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-11-05, godz. 11:00

1.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gm...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia ustanowionego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. pod nazwa ,,Poznaj Polskę’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemce na lata 2018-2021 z perspektywą na 2025 r.’’ za lata 2019-2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rap...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)