XXIX Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-09-29, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opł...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/224/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. o udzielenie Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych nr: 2217L, 1546L w zakresie zmian do stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych” zmienionej uchwałą Rady Gminy Niemce nr XXV/241/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niemce do współpracy w ramach tworzenia Porozumienia Partnerskiego Jednostki Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcia porozumienia między Gmina Niemce, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do załatwienia skargi na pracownika Urzędu Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)