XXVI Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-05-28, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gmi...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gmi...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmian wielolet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Niemce za 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niemce z wykonania budżetu za 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Niemce a Gminą Jastków powierzająca częściową realizację zadań oraz przejmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)