XXV Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-04-29, godz. 12:00

1.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gm...)

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

3.Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmian wielolet...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Niemce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/224/2021 udzielenia Powiatu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych nr :2227L, 2229L,2231L,1546L w zakresie zmian do stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niemce do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Niemce i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)