XXII Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2021-02-23, godz. 12:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )

2.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gmi...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmian wielolet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

6.Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce, w drodze bezprzetargowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zbyc...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałemu rondu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicy Parkowej w Niemcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lok...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin – Krasienin- Kierzkówka – Przytoczno w zakresie budowy przejść dla pieszych oraz fragmentów chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 809 z drogą powiatową nr 2214L w m. Majdan Krasieniński’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. :,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych nr: 2227L, 2229L, 2231L, 1546L w zakresie zmian do stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - ,,Aktywna tablica’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Niemce na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyc...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na rok 2021’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,...)