XX Sesja Rady Gminy Niemce

w dniu 2020-12-04, godz. 12:00

1.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)

2.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Niemce.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gmi...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w spawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie zmian wielolet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenie podatku rolnego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niemce na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemce, w drodze bezprzetargowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przejazdu i przechodu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemca oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryt...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niemce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)